Bezpieczeństwo i higiena pracy

W celu zapewnienia bezpiecznej realizacji procesów oraz spełnienia aktualnych wymagań prawnych dotyczących zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwem pracy, Zarząd Spółki i wyznaczone służby planują i zarządzają środowiskiem pracy. Identyfikowane są zagrożenia na poszczególnych stanowiskach pracy i określone są ryzyka zawodowe. Jednocześnie personel wyposażony jest w odpowiednie środki ochrony osobistej. Cyklicznie dokonywana jest okresowa ocena warunków pracy oraz opis bezpiecznego sposobu wykonywania pracy. Zatrudnieni pracownicy posiadają odpowiednie wykształcenie i specjalistyczne kwalifikacje zawodowe. W firmie przeprowadzane są regularne szkolenia BHP, które koordynuje Inspektor BHP oraz dokonuje się ciągłej motywacji personelu na rzecz poprawy BHP.
Bezpieczeństwo