Projekty i dotacje

Nazwa projektu Dotacje na kapitał obrotowy dla Odlewnia Ciśnieniowa Meta-Zel Sp. z o.o.
Okres realizacji 01.07.2020 – 30.09.2020
Wartość projektu 352 187,31 PLN
Udział Unii Europejskiej 352 187,31 PLN
Identyfikacja programu i źródło finansowania Oś priorytetowa: POPW.01.00.00. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działanie: POPW.01.05.00. Dotacje na kapitał obrotowy
Nazwa instytucji wydającej decyzję: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Opis projektu Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy w skutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 

Nazwa projektu Wdrożenie wyników prac B+R na rzecz uruchomienia produkcji innowacyjnych na skalę europejską odlewów aluminiowych o podwyższonej zwartości, szczelności i czystości
Okres realizacji 01.03.2017 – 31.08.2018
Wartość projektu 3 707 318,40 PLN
Udział Unii Europejskiej 1 808 448,00 PLN
Identyfikacja programu i źródło finansowania Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Działanie 1.4 Wsparcie MŚP
Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie
Klasyfikacja projektu Rozwój działalności MŚP, wsparcie przedsiębiorczości i tworzenia przedsiębiorstw (w tym wsparcie dla przedsiębiorstw typu spin-off i spin-out)
Opis projektu Projekt dotyczy zakupu specjalistycznych maszyn, urządzeń oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnego do wdrożenia innowacji produktowej w postaci nowatorskich na skalę europejską odlewów aluminiowych dla przemysłu motoryzacyjnego i elektromaszynowego o wysokiej zwartości, szczelności i czystości, bazujących na unikalnej technologii monitoringu parametrów metalu lekkiego, która wpłynie na poprawę właściwości mechanicznych detali o co najmniej 10%. Planowany do wprowadzenia w wyniku projektu produkt stanowi nowość w rozumieniu zarówno firmy jak i rynku europejskiego, a opracowany został w efekcie prac B+R.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego            Samorząd Województwa Podkarpackiego            Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Nazwa projektu Nauka–Staż–Gospodarka – Regionalny program transferu wiedzy w strategicznych branżach Podkarpacia
Okres realizacji 01.07.2013 – 31.10.2014
Wartość projektu 854 768,16 PLN,
z czego 20 000,00 PLN Odlewnia Ciśnieniowa Meta-Zel Sp. z o.o.
Udział Unii Europejskiej 854 768,16 PLN
Identyfikacja programu i źródło finansowania Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.2 Transfer wiedzy
Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Klasyfikacja projektu Zainicjowanie lub wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw działających w branżach strategicznych województwa (elektromaszynowej, w tym lotniczej, chemicznej, spożywczej, turystycznej, informatycznej) z uczelniami Podkarpacia, sprzyjające transferowi wiedzy i technologii.
Opis projektu Projekt stażowy prowadzony przez INNpuls Sp. z o.o.
Dwie ścieżki wsparcia:
Ścieżka 1: staże pracowników naukowych i/lub naukowo-dydaktycznych w centrach sieci;
Ścieżka 2: staże pracowników przedsiębiorstw na uczelniach.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Portal Funduszy Europejskich - Program Kapitał Ludzki Strona internetowa projektu EUROPA – Oficjalny portal Unii Europejskiej

 

Nazwa projektu Technologia kształtowania mikrostruktury i struktury geometrycznej powierzchni siluminu z przeznaczeniem na odlewy motoryzacyjne
Okres realizacji 01.07.2013 – 30.06.2014
Wartość projektu 6 800 000,00 PLN
Udział Unii Europejskiej 4 000 000,00 PLN
Identyfikacja programu i źródło finansowania Program Operacyjny: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Oś Priorytetowa IV. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.3 Kredyt technologiczny
Klasyfikacja projektu Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (realizacja inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług).
Opis projektu Wdrożenie własnej nowej technologii, która jest ściśle związana z wprowadzeniem w przedsiębiorstwie opracowanej matrycy korelacji parametrów produkcyjnych, obejmujących możliwość zastosowania w produkcji cienkościennych odlewów - elementów konstrukcyjnych, w tym tzw. węzłów trących dla potrzeb przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego oraz uruchomienie i wytwarzanie znacząco ulepszonych produktów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Portal Funduszy Europejskich - Program Innowacyjna Gospodarka             logo Metazel           EUROPA – Oficjalny portal Unii Europejskiej

 

Nazwa projektu Technologia podwyższania wytrzymałości zmęczeniowej odlewów ze stopów aluminium poprzez ich powierzchniowe uszlachetnianie oraz wybłyszczanie ich powierzchni
Okres realizacji 01.07.2013 – 30.06.2014
Wartość projektu 6 800 000,00 PLN
Udział Unii Europejskiej 4 000 000,00 PLN
Identyfikacja programu i źródło finansowania Program Operacyjny: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Oś Priorytetowa IV. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.3 Kredyt technologiczny
Klasyfikacja projektu Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (realizacja inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług).
Opis projektu Wdrożenie własnej nowej technologii, która jest ściśle związana z wprowadzeniem w przedsiębiorstwie opracowanej matrycy korelacji parametrów produkcyjnych, obejmujących możliwość zastosowania w produkcji elementów konstrukcyjnych urządzeń pracujących w podwyższonych parametrach eksploatacyjnych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Portal Funduszy Europejskich - Program Innowacyjna Gospodarka             logo Metazel           EUROPA – Oficjalny portal Unii Europejskiej

 

Nazwa projektu Wprowadzenie nowych technologii odlewania ciśnieniowego umożliwiających uzyskiwanie odlewów o wysokiej zwartości
Okres realizacji sierpień 2008 – czerwiec 2012
Identyfikacja programu i źródło finansowania Program Operacyjny: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Oś Priorytetowa IV. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie: 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
Klasyfikacja projektu Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+R
i przedsiębiorstwa, itp.)
Opis projektu Wybudowanie nowoczesnej odlewni ciśnieniowej na terenie Parku Naukowo-Technologicznego i przeniesienie firmy (usytuowanej w centrum miasta) do nowej siedziby, spełniającej standardy Unii Europejskiej w zakresie przepisów o ochronie środowiska. Drugim celem projektu jest uzyskiwanie odlewów o wysokiej zwartości i szczelności.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Portal Funduszy Europejskich - Program Innowacyjna Gospodarka      Portal Samodządu Województwa Podkarpackiego      EUROPA – Oficjalny portal Unii Europejskiej

 

Nazwa projektu Koszty udziału jako wystawca w Targach METAL 2010 Kielce realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013
Okres realizacji maj 2010 – październik 2010
Identyfikacja programu i źródło finansowania

Środki Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Opis projektu

Dofinansowanie na przygotowanie stoiska na XVI edycję Międzynarodowych Targów Technologii dla Odlewnictwa METAL, odbywających się w Kielcach w dniach 28-30 IX 2010 r.
Celem projektu był udział firmy w charakterze wystawcy na Międzynarodowych Targach METAL 2010 w Kielcach, który miał zwiększyć zainteresowanie Klientów zarówno z kraju jak i z zagranicy.

Portal Funduszy Europejskich - Program Innowacyjna Gospodarka      Portal Samodządu Województwa Podkarpackiego      EUROPA – Oficjalny portal Unii Europejskiej