Postępowanie ofertowe

Odlewnia Ciśnieniowa Meta-Zel Sp. z o.o.

Wola Cicha 155, 36-060 Głogów Małopolski

ogłasza postępowanie ofertowe, nr ID: 01/06/2018

na dostawę Zestaw do rozbudowy systemu MU2000 o funkcję tomografii komputerowej 3D (1 szt.),
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w ramach projektu, pn. „Wdrożenie wyników prac B+R na rzecz uruchomienia produkcji innowacyjnych na skalę europejską odlewów aluminiowych o podwyższonej zwartości, szczelności i czystości",
nr: RPPK.01.04.01-18-1001/16.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
38400000-9 Przyrządy do badania właściwości fizycznych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie MŚP Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP

Przetarg otwarty ID_01_06_2018

Zal_1_Oferta

Zal_2_Wzor umowy

Zal_3_Oswiadczenie_konflikt_interesow

Zal_4_Oswiadczenie_brak_powiazan

Zal_5_Protokol_postepowania

Informacja o wyborze oferty

Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego            Samorząd Województwa Podkarpackiego            Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Powrót do aktualności