Zintegrowany System Zarządzania

Systemy jakości funkcjonują w naszej firmie w oparciu o:

  • Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Odlewni Ciśnieniowej META – ZEL Sp. z o.o.,
  • Księgę Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
  • System informatyczny, który dokumentuje i sporządza zapisy wynikające z podejmowanych działań umożliwiając nadzór nad realizowanymi procesami.

Realizacja wyrobów przebiega w oparciu o opracowaną dokumentację technologiczną oraz zatwierdzoną przez klienta dokumentację konstrukcyjną, wzorce i atesty pomiarowe. Na wszystkich etapach wytwarzania, produkcja odbywa się
w sposób nadzorowany z zachowaniem identyfikacji. Nadzór nad procesem rozpoczyna się z chwilą kwalifikacji dostawców oraz zakupu materiałów do produkcji. Plany określają rodzaj i metody przeprowadzanych kontroli, ich częstotliwość, wartości kontrolowane, stosowane środki pomiarowe oraz kryteria przyjęcia. Rodzaje przeprowadzanych kontroli to: kontrola dostaw, kontrola „pierwszych sztuk”, kontrole międzyoperacyjne i kontrola końcowa.

Zbieranie i analizowanie danych odbywa się z zastosowaniem narzędzi takich jak: arkusze kontrolne, diagramy, wykresy, karty kontrolne wartości mierzalnych i niemierzalnych. Stosowane wyposażenie do pomiarów wyrobu objęte jest nadzorem metrologicznym. Przydatność systemu pomiarowego do określonego zadania oceniana jest w ramach analizy MSA (ang. Measurement Systems Analysis). Wszystkie zidentyfikowane niezgodności wyrobów i procesów poddawane są analizom w celu ustalenia przyczyn i podjęcia działań korygujących. Systematycznej analizie poddawane są również informacje o wyrobach otrzymywane od klientów. Badanie zadowolenia klientów firmy jest obszarem doskonalenia podczas okresowych przeglądów Zintegrowanego Systemu Zarządzania.